Kailash Bikas Bank Limited

Kailash Bikas Bank Limited
Putalisadak, Newplaza, Kathmandu
Phone :  01-4443034
info@kailashbank.com
www.kailashbank.com